ఈ నెల (April 2012) 17 & 18 వ తేదీలలో హైదరాబాదులో జరుగ బోవుచున్న "యోగాతారావళి" సత్సంగోపన్యాసాలు ఇందులో పొదుపరచ భావిన్చుచున్నాము ఆపై ఈశ్వరేచ్చ !!